Услови за користење на Порталот Palavko.com.

 

Содржина и услуги на Palavko.com и нивните промени

Palavko.com им овозможува на своите корисници пристап до многу различни Интернет услуги и извори на содржина.

Palavko.com го задржува правото да го откаже и измени изгледот, содржината и условите за користење на порталот, како и на сите услуги и под-страници кои се составен дел на порталот без претходно известување. Palavko.com не е одговорен за каква било штета предизвикана од овие промени.

Со прифаќање на овие услови за користење, корисникот се согласува дека услугите за портал ќе вклучуваат реклами, известувања, администраторски пораки и слични пораки од Palavko.com за редовно известување на посетителите / корисниците на порталот и нормално функционирање на сите услуги и содржини на порталот.

Palavko.com целосно се одрекува од каква било одговорност што може да произлезе од или на кој било начин поврзана со употреба на Palavko.com за какви било активности на корисници / посетители кои ја користат или злоупотребуваат содржината на Palavko.com и за каква било штета што може да му се случи на корисникот / посетител или која било трета страна во врска со употреба или злоупотреба на содржината на порталот.

 

Авторско право

Содржината на Palavko.com е заштитена со авторски права. Документите, податоците и информациите објавени на Palavko.com не смеат да се репродуцираат, дистрибуираат или користат на кој било начин за комерцијални цели без изречна согласност на Palavko.com или на кој било начин што може да предизвика штета на Palavko.com или на која било трета страна. Документите, податоците и информациите објавени на порталот можат да се користат само за индивидуални потреби на корисниците и на сопствен ризик, притоа почитувајќи ги сите авторски права и сопственички права и правата на трети лица.

 

Приватност и доверливост на податоците

Palavko.com се обврзува да ги почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на порталот. Palavko.com ќе собира лични податоци на корисници / посетители во согласност со важечките прописи. Овие податоци ќе се користат, на пример, заради информирање на корисниците за услугите и содржините за портал, подобар увид и разбирање за потребите и барањата на корисниците на порталот, како и за развој на можностите за најдобро можно обезбедување на содржини и услуги за портал.

Palavko.com користи т.н. колачиња за да можат да обезбедат бесплатна услуга на корисниците со целосна функционалност и највисок квалитет на содржината. Колачињата се збир на податоци генерирани од веб-сервер и зачувани од веб-прелистувач на дискот на корисникот во форма на мала текстуална датотека.

Колачето за сесии се става на компјутерот на корисникот на Palavko.com само за време на неговата посета на Palavko.com, му овозможува поефикасно да го користи Palavko.com и автоматски истекува кога ќе го затвори прелистувачот. Покрај тоа, Palavko.com го следи статистичкиот сообраќај на своите страници единствено за да ги добие потребните информации за привлечноста и перформансите на своите страници на пазарот, истовремено користејќи ја услугата на трета страна.

Palavko.com исто така користи колачиња заради рекламирање на сопствени услуги и производи и услуги и производи на своите партнери кои можат да бидат од интерес за корисникот на услугата портал. Прикажувањето на реклами доставени до корисникот на порталот од страна на Palavko.com или партнер е овозможено преку колачиња што Palavko.com или трета страна може да ги постави во веб-прелистувачот на корисникот. Повеќе информации за колачињата може да најдете на овој линк.

Palavko.com исклучува каква било одговорност за какво било губење на функционалноста на услугата Palavko.com и квалитетот на содржината на Palavko.com во сите случаи на избор на регулатива за прием на колачиња од страна на корисникот.

Со користење на порталот, се смета дека корисниците и / или посетителите се свесни и се согласуваат на овие услови за употреба во секое време, вклучително и одредбите за обработка на податоците во врска со колачињата и можностите за истите.

 

Врски до други веб-страници и содржина добиена од корисници

Palavko.com исто така содржи документи, податоци, информации како и врски до други Интернет страници креирани од трети страни (врски) кои, секогаш кога е можно, ќе бидат означени како такви. Palavko.com нема контрола над споменатите документи, податоци, информации или други Интернет страници и целосно се одрекува од каква било одговорност поврзана со содржината на Интернет страниците создадени од трети страни.

Palavko.com не е одговорен за содржината на страниците на огласувачите на Palavko.com и за каква било штета предизвикана од рекламирање на Palavko.com.

 

Пренесување содржина од порталот во други медиуми

Печатените и електронските медиуми можат да пренесуваат дела заштитени со авторски права од Palavko.com, под следниве услови:

  •  ако авторот не изрекол забрана за репродукција, дистрибуција и соопштување на јавноста на неговото дело и ако делото на авторот се користи во степенот соодветен на целта и начинот на известување;
  •  задолжително е да се наведат изворот и авторството на делото во насловот при репродукција, дистрибуција и / или комуницирање на пренесениот авторски труд на јавноста (Palavko.com),
  • задолжително е во телото на текстот на пренесеното авторско дело да се наведе ознаката на веб-страницата на која се наоѓа оригиналниот напис или авторското дело што се пренесува,
  •  при пренесување на авторско дело, не е дозволено менување на значењето, како и слободно толкување на текстот,
  •  со цел да се објават или репродуцираат, дистрибуираат и / или комуницираат до јавноста фотографии или видеа првично објавени на Palavko.com во други печатени и / или електронски медиуми или на други платформи, потребно е навремено да се побара писмена согласност од уредништвото на Palavko.com.